Bánh Trung Thu 2022

Banh Trung Thu ABC Bakery 2022

Set Banh Trung Thu Lava

Set Banh Trung thu KNMD Kim Ngọc mãn đường Kim Ngọc luu sa
Kim Ngọc Mãn Đường 538,000VND
Kim Ngọc Lưu Sa 838,000VND

Lễ hộp Upgrade Phú Quý

Set Trung Thu Le Hop Phu Quy Chi tiết sản phẩm
PHỤ THU THÊM 538,000VND

Lễ hộp Upgrade Thịnh Vượng

Set Trung Thu Le Hop Thinh Vuong Chi tiết sản phẩm
PHỤ THU THÊM 268.000VNĐ

Lễ hộp Upgrade Phát Tài

Le Hop Meo Phat Tai 250g-2 Chi tiết sản phẩm
PHỤ THU THÊM 268.000VNĐ

He Thong Chi Nhanh